Hygiena v restauracích a kavárnách

Návrh interiéru nově otvíraného podniku musí splňovat nejen vaše představy, ale především zásady provozní hygieny. Proto je nutné předložit na Krajskou hygienickou stanici, která je dotčeným orgánem ve stavebním řízení, projektovou dokumentaci. Návrh by měl minimálně obsahovat situační plánek umístění provozovny v zástavbě, zakreslení dispozic provozovny i případné technologie a stručný popis provozu.

Zásady provozní hygieny v restauracích a kavárnách

Zásady provozní hygieny jsou taková kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou, napojení na kanalizaci, větrání prostor, vytápění, osvětlení, hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance nebo třeba hygienické požadavky na přípravu a výrobu pokrmů.

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Povinností majitele je také sestavit tzv. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP je mezinárodně zavedený systém stanovující kritické kontrolní body, který je nástrojem zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Kritické kontrolní body jsou stanoveny během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem koncovému zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Systém si můžete sestavit sami nebo s pomocí odborníka na míru vašemu podniku.

Který úřad

  • Krajská hygienická stanice podle území

Které zákony hledat

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kolik si připravit

  • 0 Kč

Jak dlouho budete čekat

  • Maximálně 30 dní k podání svých výhrad